Algemene ledenvergadering

Agenda ALV Voedseltuin IJplein dd. 21 februari 2024 19:30 uur
Lokatie: Huis van de Wijk de Meeuw

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige vergadering (bijlage 1)
 4. Jaarverslag 2023 (bijlage 2)
 5. Financieel jaarverslag (bijlage 3) en verslag van de kascommissie (bijlage 4)
  – Decharge verlenen aan het bestuur  voor 2023
  – Kiezen leden kascommissie 2024
 6. Bestuursverkiezing
  Alle leden van het bestuur stellen zich opnieuw verkiesbaar. Astrid Louwers stelt zich kandidaat.
  Zij is actief in de tuin als coördinator op dinsdag en in de compostgroep.
 7. Jaarplan (bijlage 5) en begroting (bijlage 6) 2024 bespreken en vastleggen

Pauze

 1. Toelichting op een nieuw initiatief het digitale teeltplan.
 2. Rondvraag

Bijlage 1 Concept verslag ALV 2023 d.d. 22-2-2023

Bijlage 2 Jaarverslag 2023 Vereniging Voedseltuin IJplein

Bijlage 3 Jaarrekening 2022 Voedseltuin IJplein

Bijlage 4 Verslag kascommissie

Bijlage 5 Jaarplan 2024 Voedseltuin IJplein

Bijlage 7 Begroting 2024 Voedseltuin IJplein